Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Delphinededeken.be

Door het plaatsen van een bestelling op de website van delphinededeken.be gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
delphinededeken.be
Assegem 30
8580 Avelgem
België
T +32(0)479 67 54 73
E hello@delphinededeken.be
BTW nummer: BE0727717952

Artikel 2: Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan delphinededeken.be gegeven opdrachten, door delphinededeken.be uitgevoerde werkzaamheden, door delphinededeken.be gedane leveringen en andere door delphinededeken.be geleverde prestaties via de website van delphinededeken.be. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van delphinededeken.be zijn vrijblijvend zolang zij door delphinededeken.be niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbod
1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden delphinededeken.be niet. delphinededeken.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. delphinededeken.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
2. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met delphinededeken.be.
3.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door delphinededeken.be. delphinededeken.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betaling
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
via Bancontact – Belfius – KBC/CBC – ING

delphinededeken.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Prijzen
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle bestelde goederen blijven eigendom van delphinededeken.be zolang de verkoper nog iets van de afnemer te vorderen heeft. Indien de afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft delphinededeken.be , zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade,gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Artikel 7: Reclamaties
1. Reclamaties worden door delphinededeken.be in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn.

Artikel 8: Retourneren van de goederen
Goederen kunnen door de afnemer niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen en dit binnen de 8 dagen na ontvangst werd gemeld aan delphinededeken.be via mail of telefoon.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht.

Artikel 10: Afbeeldingen op www.delphinededeken.be
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van delphinededeken.be afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

Artikel 11: Prijswijzigingen
delphinededeken.be heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 12: Bescherming van uw privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door delphinededeken.be gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 13: Auteursrecht
Op alle afbeeldingen van delphinededeken.be rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van delphinededeken.be, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam.

Contact

Delphinededeken.be
Assegem 30
8580 Avelgem
hello@delphinededeken.be
+32(0)479 67 54 73

BTW nummer: BE0727717952